Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sigorta *Tahkim Komisyonu Karar

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Temizle
new posts

 • Sigorta *Tahkim Komisyonu Karar

  BAŞVURU TARİHİ VE SAYISI : 31/12/2018 – 2018.xxxx
  KARAR TARİHİ VE SAYISI : 28/05/2019 – K-xxxxx
  BAŞVURAN : xxxde Arxxx xxxxxkan Kimlik No: (***48*64***)
  ADRESİ :GEBZE/KOCAELİ
  BAŞVURAN E-POSTA : xxxxxxx
  BAŞVURAN VEKİLİ : ADRESİ :
  BAŞ. VEKİLİ KEP ADRESİ :
  BAŞVURAN VEKİLİ E-POSTA :
  SİGORTA KURULUŞU : xxxxxxxx SİGORTA A.Ş.
  ADRESİ : xxxxxxxxxxxxxx İSTANBUL
  SİG.KURULUŞU KEP ADRESİ : hs03.kep.tr
  SİGORTA KURULUŞU E-POSTA : xxxxx
  SİGORTA KURULUŞU VEKİLİ : xxxxx
  ADRESİ : xxxx
  SİG. KUR.VEK. KEP ADRESİ :
  UYUŞMAZLIK TUTARI : 47.000 TL
  SİGORTA HAKEMİ : xxxxxx (Koordinator) (Sicil No: xxxx )
  xxxxxxx (Sicil No: xxxx )
  xxxxxxxx (Sicil No: xxxxxxx)


  1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER
  1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep
  Uyuşmazlık konusu olay başvuranın davalı sigorta şirketinden XX XX XXX plakalı aracında meydana gelen
  hasara istinaden kasko sigortası poliçesi kapsamında talep ettiği tazminatın bakiyesi hakkındadır. Başvuran,
  41 xx xxx plakalı aracında .09.2018 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu aracın kasko sigortacısı şirketçe
  pert total işlemine tabi tutulmasına rağmen taraflarına ödenen tazminatın rayiç bedel tutarından eksik olduğu iddiasıyla
  imdilik kaydıyla 47.000 TL tazminatı 08.11.2018 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile talep etmektedir.
  1.2. Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç
  Uyuşmazlık dosyasının .02.2019 tarihinde teslim alınması ile yargılamaya başlanmıştır.
  Dosya içeriği üzerinde yapılan tetkik sonucunda, uyuşmazlığın mahiyeti ve dosya mevcudu itibariyle, uyuşmazlığın
  evrak üzerinden çözülebileceği ve yine duruşma yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır. Olayla ilgili olarak
  yapılan inceleme sonrasında 03.04.2019 tarihli ara karar ile başvuranın aracında meydana gelen hasar tutarının tespiti
  için dosyaya bilirkişi atanmasına karar verilmiştir. Bilirkişi raporu taraflara diyecek, itiraz ve beyanlarını sunmaları için
  gerekli süre tanınarak .04.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. İncelemenin bitirilmesini müteakip.05.2019 tarihinde karar oluşturulmuştur.
  2. TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR
  2.1. Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri
  Başvuru sahibi, 41 xx xxx plakalı aracında meydana gelen hasara istinaden davalı şirketin 11.2018 tarihinde taraflarına
  pert total tazminatı olarak 151.000 TL ödediğini, ödenen bu tutarın eksik ve yetersiz olduğunu, aracının TSB Kasko
  Değerler Listesindeki rayiç bedelinin 206.301 TL olduğunu, araçta standart donanıma ilave olarak 32.500 TL değerinde
  orjinal fabrikasyon opsiyonel donanım olduğunu ifade ederek bakiye 47.000 TL tazminatın 08.11.2018 tarihinden itibaren
  işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsilini talep etmektedir. Başvuran savunmasına dayanak olarak Sigorta Tahkim
  komisyonu başvuru ücreti dekontu sureti, ehliyet sureti, ihtarname sureti, emsal araç satış ilanları listesini sunmaktadır.

  2.2. Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri
  Davalı vekili, somut uyuşmazlıkta tazminat talebine konu kazanın /09/2018 günü saat 07:45 sularında xxxx yan yolda meydana geldiğini,
  ön ekspertiz raporunda yapılan tespitlere istinaden sigortalı ile mutabık kalınarak aracın pert kabul edilmesiin uygun bulunduğunu
  sonrasında sigortalı ile yapılan görüşmeler sonucunda sigortalı araçta meydana gelen hasar dolayısıyla 151.000,00 TL ödendiğini,
  iletilen ön rapora istinaden aracın pert edilmesine karar verildiğini ve davacıdan araca pert işlemi uygulanabilmesi için gerekli belgelerin
  talep edildiğini ifade etmektedir. Müvekkili şirketin aracın riziko anındaki değerini ödemekle sorumlu olduğunu ve davacı tarafa bu
  kapsamda ödeme yapıldığından davanın reddi gerektiğini ileri süren davalı vekili, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları
  3.3.1.1 maddesi uyarınca sigorta şirketinin aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına aldığını, sigorta tazminatının
  hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değerlerinin esas tutulduğunu, rayiç değer için esas alınacak
  referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verildiğini, bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme
  somut değilse Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç
  değere ilişkin listenin esas alındığını ifade etmektedir. Davayı kabul manasında olmamak üzere aracın piyasa güncel değer olan 151.000 TL
  üzerinden mutabık kalındığını, davacı tarafından mutabık kalınan bedel üzerinden mutabakatname, taahhütname ve ibraname imzalandığını,
  davacı tarafından talep edilen bedelin haksız ve mesnetsiz olduğunu savunan davalı vekili mutabık kalınan araç bedeli toplamı 151.000 TL
  davacı tarafa ödendiğini bu kapsamda mutabık kalınan tazminata rağmen işbu başvurunun yapılmış olmasının kötü niyet göstergesi olduğunu
  iddia ederek başvurunun reddini talep etmektedir. Kabul anlamına gelmemek kaydıyla davacının fahiş taleplerinin reddi ile gerçek zararın tespiti
  için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep eden davalı vekili, başvurunun kısmen veya tamamen kabulü halinde aleyhe hükmedilecek vekalet
  ücretinin, AAÜT’de belirtilen vekalet ücretinin 1/5’i tutarında olmasını talep etmektedir. Davalı vekili ayrıca davayı kabul manasında olmamak
  üzere faizin dava tarihinden itibaren yasal faiz olması gerektiğini savunmaktadır. Özetle başvurunun reddi ile taraflarına vekâlet ücretine
  hükmedilmesini talep eden davalı vekili savunmasına dayanak olarak xxxxxxxxxxxx numaralı Kasko Sigorta Poliçesi sureti, vekâletname
  sureti, yetki belgesi sureti, ekspertiz raporu sureti, dekont sureti sunmaktadır.

  3. UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER
  Uyuşmazlığın çözümü için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
  Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik, Trafik Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel
  şartları dikkate alınmıştır.

  4.DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR
  4.1. Değerlendirme Somut uyuşmazlıkta taraflar arasındaki ihtilafın başvuranın aracında meydana gelen zararın davalı sigorta
  şirketince eksik ve yetersiz ödendiği iddiasından ileri geldiği anlaşıldığından Dosyaya tarafsız ve bağımsız sigorta eksperi bilirkişi
  atanmasına karar verilmiştir. Bir örneği Dosyasına ibraz olunan bilirkişi raporunda başvuranın aracında oluşan hasarın niteliğinin
  tutanakta ifade edilen hadise ile örtüştüğü gözlenmiş, kazanın 09/2018 tarihinde, poliçe geçerlilik süresi içinde meydana geldiği,
  uyuşmazlık konusu hasarın Kasko Sigorta Poliçesi kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Bilirkişi raporunda dosyaya konu 41 xx xxx plaka sayılı
  aracın bugün itibariyle Türkiye Sigorta Birliği kasko değer listesindeki güncel değerinin 206.301,00.-TL olduğu belirlenmiştir.
  Başvuruya konu aracın mevcut donanımı yetkili servisten şase numarası ile kontrol edilmiş olup; aracın Opel İnsignia Grand Sport
  1.6 D Excellence paket / otomatik vites / 136 beygir özelliklerinde olduğu ve opsiyonel donanım olarak Premium tasarım paketi,
  park-go paketi, açılır tavan ve kış paketi mevcut olduğu saptanmıştır. Her ne kadar tanzim edilen kasko sigorta poliçesinde donanım
  belirtilmemiş olsa dahi ilgili donanımlar, araca sonradan takılan (sökülüp takılabilen) donanım olmayıp, aracın ilk alımı esnasında
  opsiyon olarak sunulmakta ve ekstra ücret ödenerek fabrika çıkışlı orijinal donanımlı olarak satın alınmaktadır. Bu nedenle ilgili
  donanımların aksesuar olarak değerlendirilemeyeceği, aracın standardında /fabrika çıkışında mevcut olduğundan piyasa rayiç
  değeri belirlenirken opsiyonlu donanımının da dikkate alınması gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır. Aracın 2018 yılı Haziran
  ayında 2017 model yılı kampanyalı anahtar teslim satış fiyatının 185.800,00.-TL olduğu tespit edilmiştir. Yine 2018 yılı Haziran
  ayında 2017 model yılı araç için opsiyonel donanımların toplam bedelinin 32.500,00.-TL olduğu, ilave donanımlar ile birlikte
  aracın anahtar teslim sıfır fiyatının 218.300,00.-TL olacağı tespit edilmiştir.
  Bilirkişi raporunda ayrıca aracın marka-model, kilometre ve donanımı dikkate alınarak internet siteleri, ikinci el araç satış ilanları,
  aynı markada hizmet veren yetkili satıcılar ve galeriler üzerinden araştırma yapılmış, ve referans gösterilmek suretiyle rayiç değerleri
  belirtilmiştir. İkinci el alım satım yapılan internet sitelerinden fiyat araştırması yapılmış ve yapılan araştırmalarda; dosyaya konu aracın
  standart donanımlılarının 2018 yılı Ocak ayında 165.000,00.-TL civarında bir bedel ile satışının yapıldığı, 2018 yılı son aylarında yaşanan
  artış nedeniyle standart donanımlı araçların fiyatının 170.000,00.-175.000,00.-TL civarında arttığı tespit edilmiş, yetkili servislerden yapılan
  araştırmada araçta mevcut opsiyonel donanımların araç fiyatına 10.000,00.-TL civarında etki edeceği bilgisi temin edilmiştir. Sonuç olarak
  bilirkişi raporunda 41 xx xxx plakalı aracın kaza tarihindeki makul piyasa rayiç bedelinin 185.000,00.-TL (Yüzseksenbeşbintürklirası) olduğu
  tespit edilmiştir. Taraflara diyecek, itiraz ve beyanlarını sunmaları için gerekli süre tanınarak 17.04.2019 tarihinde tebliğ edilen bilirkişi raporunu
  müteakip taraflar bilirkişi raporuna istinaden herhangi bir beyan veya itirazda bulunmamıştır.
  4.2. Gerekçeli Karar
  Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1. maddesi
  ‘‘B u sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motors uz kara araçlarından,
  rö m ork v e y a k aravanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan m e nfa atin aşağıda
  belirtilen risklerin gerçekleşmesi s o n u c u n d a doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır. a) Aracın karayolunda veya
  demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,..’’ hükmünü amirdir. Bu kapsamda davalı sigorta şirketi başvuranın
  aracının kasko sigortacısı olduğundan somut uyuşmazlıkta tazminat talebine konu trafik kazasından doğan zararı tazmin ile yükümlüdür.
  Nitekim davalı sigorta şirketi de sorumluluğunu kabul ile başvurana 151.000 TL tazminat ödemesinde bulunmuş ancak başvuran taraf
  ödenen tazminatın gerçek zararını karşılamadığı iddiasıyla huzurdaki davayı ikame etmiştir. Kara Araçları Kasko Sigortası Genel
  Şartlarının 3.3. Sigorta Bedeli, Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi başlıklı maddesi, ‘‘ 3.3.1. Sigorta Bedeli 3.3.1.1.Sigorta şirketi aracı
  hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun
  gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas tutulur. Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine
  poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme somut değilse Hazin e Müsteşarlığınca tespit e dilecek kurallar
  çerçevesinde belirlenecek referans rayiç değerler esas alınır.’’ hükmünü amirdir.

  Bu kapsamda dosyaya bilirkişi atanmış, bilirkişiden kaza tarihindeki rayiç bedelin belirlenmesi talep edilmiş, bilirkişi raporuna istinaden
  taraflar herhangi bir beyan veya itirazda bulunmamış, ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli olduğuna kanaat getirilen bilirkişi raporunun
  hükme esas alınmasına karar verilmiştir. Bilirkişi 41 xx xxx plakalı aracın kaza tarihindeki makul piyasa rayiç bedelinin 185.000,00.-TL
  (Yüzseksenbeşbintürklirası) olduğu tespit edildiğinden davalı sigorta şirketinin 11.2018 tarihinde yaptığı 151.000 TL tutarındaki ödemenin
  tenziliyle hesaplanan bakiye 34.000 TL tazminatın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsil edilerek başvurana
  ödenmesine, bakiyenin reddine karar verilmiştir.

  5. KARAR
  Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçeler neticesinde;
  1. Başvuranın talebinin kısmen kabulüne 34.000 TL tazminatın .11.2018 temerrüt tarihinden itibaren işleyen avans faiziyle davalıdan
  tahsil edilerek başvurana ödenmesine, bakiye 13.000.- tl nin reddine,
  2. Yargılama giderlerinden 705 TL Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru ücreti ile 350 TL bilirkişi ücreti toplamı 1055 TL
  nin kabul/ red oranına göre 763 TL sinin davalıdan tahsiliyle başvurana ödenmesine, bakiyenin başvuran üzerinde bırakılmasına,
  3. Başvuran vekil ile temsil edilmediğinden kabul edilen tutar üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesine yer bulunmadığına,
  4. Davalı sigorta şirketi vekil ile temsil edildiğinden reddedilen tutar üzerinden davalı yan lehine 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun
  0/17. Md. uyarınca hükmedilen 545 TL vekalet ücretinin başvurandan tahsiliyle davalı sigorta şirketine ödenmesine, 5684 sayılı
  Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereği, kararın bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz
  yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. .05.2019.

  Koordinatör Üye Üye

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.

 • #2
  Hakkında hayırlısı olsun abi, Halilzade ‘lerin durumuyla aynı durum
  InsigniaTEAM

  Yorum


  • #3
   Bilgilendirme için teşekkürler abi, umarım kimsenin ihtiyacı olmaz.
   2011 MODEL ,1.6T 180hp, DVD800

   Yorum


   • #4
    Orjinal yazı sahibi: cagri View Post
    Hakkında hayırlısı olsun abi, Halilzade ‘lerin durumuyla aynı durum
    Kısmen benzesede tamamen aynı değil durum.

    Konuya ek olarak belki tam yeri de değil ama aracınızda standart cosmo pakete ek herhangi bir donanım var ise ( geniş ekran, 19 jant, sunroof, kısacası ekstra herhangi birşey ) bunları kaskonuza mutlaka ek leri ve değerleri belirterek iletiniz. Yoksa bizim gibi ful + full bir araba için standart paket muamelesi görürsünüz ve tahkim kuruluda başvurunuzu kabul etmez
    34DK0101

    Yorum


    • #5
     Orjinal yazı sahibi: Halilzade View Post
     Kısmen benzesede tamamen aynı değil durum. Konuya ek olarak belki tam yeri de değil ama aracınızda standart cosmo
     pakete ek herhangi bir donanım var ise ( geniş ekran, 19 jant, sunroof, kısacası ekstra herhangi birşey ) bunları kaskonuza
     mutlaka ekleri ve değerleri belirterek iletiniz. Yoksa bizim gibi ful + full bir araba için standart paket muamelesi
     görürsünüz ve tahkim kuruluda başvurunuzu kabul etmez
     Benim GS ekselans PTP full orijinal (fabrikasyon) donanıma sahip bir araçtı, orijinal donanımın şerh edilmesi gerekmez.
     İş ki eksper işinin ehil ve objektif olsun, sigortalıyı mağdur etmeden meseleyi çözsün. Tahkimin bilirkişi olarak tayin ettiği
     kişi de bir sigorta eksperi, nasıl oluyor da 151.000.- tl değer biçilip pert edilen arabaya 185.000.- tl değer biçiyor?
     İşin daha ilginç bir yanı var, sigorta şirketi, bilirkişinin biçtiği 185.000.- tl değere ve rapor içeriğine yönelik hiçbir itirazda
     bulunmadı, hiçbir savunma yapmadı.Çünkü gelen rapor savunma yapmalarına imkan vermeyecek ölçüde, doğru, objek-
     tifdi. Demek ki mesele iyi niyetle, hakkaniyetle işini yapan bir insana denk gelip gelmemekle alakalı, iyi ki tahkim mües-
     sesesi var.

     Yorum


     • #6
      Standart paketlerde sorun yok zaten. Sorun standart pakete ekstra olarak eklenen donanımlarda oluyor.
      34DK0101

      Yorum

      İşleniyor...
      X